Algemene voorwaarden

Artikel 1.
Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: Opdrachtnemer gevestigd aan de Meerkensloop 10, 5384WP te Heesch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 58489282 handelend onder de naam Webwinkeladviseur.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Opdrachtnemer en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 3. Overeenkomst:iedere afspraak of overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 4. Diensten: alle werkzaamheden die wij in het kader van onderhavige overeenkomst uitvoeren.
 5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2.
Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten, werkzaamheden, en leveringen van Opdrachtnemer, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Opdrachtnemer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Opdrachtnemer onderhavige voorwaarden soepel toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Opdrachtnemer in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Opdrachtnemer vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden komt de toepasselijkheid van alle voorgaande (versies van) algemene voorwaarden te vervallen.

Artikel 3.
Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer opgegeven informatie, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Opdrachtnemer haar aanbieding baseert.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 4. De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.
 5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder porto- en administratiekosten, reis- en verblijfkosten tenzij anders aangegeven.

Artikel 4.
Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand zodra Opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk aanvaardt. Wanneer Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever begint met het uitvoeren van de overeenkomst, wordt geacht de overeenkomst te zijn aanvaardt door Opdrachtgever.
 2. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Opdrachtnemer slechts, indien deze door Opdrachtnemer schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de Opdrachtgever daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.
 3. Voor overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd om de opdracht van Opdrachtgever uit te besteden aan derde partijen. Opdrachtnemer ziet toe op de juiste naleving van de overeenkomst en blijft verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Artikel 5.
Levering en termijnen

 1. Indien Opdrachtnemer een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. Opdrachtgever kan Opdrachtnemer niet verplichten tot het betalen van een vergoeding, noch kan Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden op grond van overschrijding van een aangegeven levertijd.
 3. Indien Opdrachtnemer informatie, gegevens, materialen, documenten, inlogcodes of instructies behoeft van de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Opdrachtgever alle benodigde informatie en gegevens, op de door Opdrachtnemer aangegeven wijze, aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.
 4. Indien zich wijzigingen voordoen in de door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens die relevant zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, dan dient Opdrachtgever deze wijzigingen zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan Opdrachtnemer.
 5. Opdrachtnemer heeft ten opzichte van Opdrachtgever een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
 6. Indien van Opdrachtnemer wordt verlangd dat men op locatie moet werken, dient Opdrachtgever ervoor te zorgen dat de locatie en de benodigde faciliteiten gratis ter beschikking worden gesteld. Eventuele vertragingen omtrent leveringen of diensten van derden komen voor risico van Opdrachtgever, zodat de werkzaamheden van Opdrachtnemer geen vertragingen oplopen. Indien er wel vertragingen ontstaan bij deze derden, is Opdrachtnemer gerechtigd om de kosten die deze vertragingen met zich brengen in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 6.
Deelname trainingen

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om aanmeldingen voor een training te weigeren.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een training te kunnen verzetten zonder opgave van reden. Opdrachtnemer informeert de trainee tijdig over de wijzigingen.
 3. Het annuleren van een training door de trainee dient schriftelijk te geschieden. Daarbij gelden enkele voorwaarden. Trainee kan tot 14 dagen voor de start van de training gratis annuleren, indien trainee annuleert binnen 14 dagen tot de start van de training, dan brengen wij 50% annuleringskosten in rekening. Indien op de dag van de training wordt geannuleerd, wordt 100% annuleringskosten in rekening gebracht.
 4. Facturen dienen 14 dagen voor de start van de training betaald te zijn. Indien niet tijdig wordt betaald door trainee, is Opdrachtnemer gerechtigd de deelname te weigeren.
 5. De inhoud van de training wordt door Opdrachtnemer bepaald en Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de inhoud van de training te wijzigen.
 6. De inhoud van de trainingen behoren tot het intellectueel eigendom van Opdrachtnemer, verspreiding van de inhoud van de training is zonder voorafgaande toestemming door Opdrachtnemer niet toegestaan.
 7. Indien trainee dit wenst, kan Opdrachtnemer een deelnamecertificaat uitreiken.

Artikel 7.
Facturatie en betaling

 1. Betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na het verstrijken van veertien (14) dagen na de factuurdatum verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 3. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval dewettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Opdrachtnemer maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 75,00 (zegge: vijfenzeventig euro). Indien de werkelijk door Opdrachtnemer gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de wederpartij jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.
 5. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst.
 8. De eigendomsrechten van alle werken en geproduceerde zaken in het kader van de opdrachten blijven eigendom van Opdrachtnemer tot het moment van volledige betaling door Opdrachtgever.

Artikel 8.
Opschorting en ontbinding

 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is Opdrachtnemer, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.
 2. Voorts is Opdrachtnemer gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
  1. de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  2. de Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  3. de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd;
  4. een belangrijk gedeelte van de onderneming van de Opdrachtgever wordt overgenomen;
  5. de Opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt;
  6. buiten toedoen van Opdrachtnemer op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel indien de Opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
 3. Bedragen die Opdrachtnemer vóór de ontbinding aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen Opdrachtnemer reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 4. Indien de Opdrachtgever, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is Opdrachtnemer eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

Artikel 9.
Aansprakelijkheid

 1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade, dan geldt dit nooit voor indirect geleden schade. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade welke beperkt is tot het bedrag wat maximaal door onze verzekering gedekt wordt. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
  2. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.
 2. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.

Artikel 10.
Overmacht

 1. Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie Opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, waardoor de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor Opdrachtnemer als overmacht gelden. Hetzelfde geldt, indien Opdrachtnemer onverwacht zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel en/of derden, in wier vervanging op korte termijn in redelijkheid niet kan worden voorzien.
 2. Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, zal de Opdrachtgever Opdrachtnemer in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten.
 3. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van Opdrachtnemer uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van drie (3) maanden nadat de overmacht is ontstaan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen.

Artikel 11.
Conformiteit en garantie

 1. Opdrachtnemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Opdrachtnemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Opdrachtnemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Opdrachtgever op grond van de overeenkomst tegenover Opdrachtnemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 werkdagen na levering aan Opdrachtnemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van Opdrachtnemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Opdrachtnemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Opdrachtgever, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  1. De Opdrachtgever de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Opdrachtnemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

Artikel 12.
Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Opdrachtnemer zal de persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever slechts gebruiken en aan derden ter beschikking stellen voor zover dit noodzakelijk mocht zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13.
Gebreken en klachttermijn

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden, geleverde producten en/of verleende diensten dienen door de Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na voltooiing dan wel levering van de betreffende werkzaamheden respectievelijk diensten en producten schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal ontvangen klachten binnen 14 dagen in behandeling nemen.
 2. Indien een klacht gegrond is zal Opdrachtnemer de werkzaamheden c.q. diensten alsnog verrichten respectievelijk leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Bij Opdrachtnemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Opdrachtnemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Een klacht schort de verplichtingen van Opdrachtnemer niet op, tenzij Opdrachtnemer schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 7. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14.
Rechten van intellectuele eigendom en
eigendomsrechten

 1. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom, waaronder mede begrepen het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, komen toe aan Opdrachtnemer. Dit kan slechts anders zijn indien overdracht van een dergelijk recht uitdrukkelijk is overeengekomen met de Opdrachtgever. Indien het recht uitsluitend kan worden verkregen door depot of registratie, dan is alleen Opdrachtnemer hiertoe bevoegd.
 2. Het uitvoeren van onderzoek naar merkrechten,
  modelrechten en/of auteursrechten, dan wel andere rechten van intellectuele eigendom, van derden, maakt geen deel uit van de dienstverlening door Opdrachtnemer. Terzake het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden in de nakoming van de overeenkomst, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor het verwerven van een
  licentie hiervoor. Zolang twijfel bestaat over de verworven licentie is Opdrachtnemer gerechtigd de nakoming van de overeenkomst op te schorten.
 3. Indien is overeengekomen dat derden betrokken zullen zijn bij een wijziging of uitwerking van het ontwerp, dan zal de Opdrachtgever deze derden verplichten om bij publiciteit rondom (een uitwerking van) het ontwerp de bijdrage van Opdrachtnemer duidelijk vermelden.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of diens naam te (laten) vermelden op het (definitieve) ontwerp (al dan niet in een colofon bij de publicatie). Tevens is Opdrachtnemer gerechtigd een hyperlink naar de eigen website te (laten) plaatsen. De wijze waarop de vermelding plaatsvindt kan in onderling overleg worden vastgesteld.
 5. De in het kader van de overeenkomst door Opdrachtnemer stand gebrachte stukken, modellen en andere materialen en/of (elektronische) (bron)bestanden, blijven eigendom van Opdrachtnemer, ongeacht of deze door de Opdrachtgever beheerd worden. Genoemde zaken, dan wel foto’s en/of ander beeldmateriaal van geleverde zaken en/of diensten, kunnen door Opdrachtnemer worden gebruikt voor eigen promotie en worden opgenomen in het portfolio.
 6. Nadat de Opdrachtgever heeft voldaan aan zijn
  verplichtingen ingevolge de overeenkomst, verkrijgt de Opdrachtgever een exclusieve en niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafische) ontwerp. De licentie leent zich uitsluitend voor normaal gebruik, als normaal gebruik wordt in ieder geval niet beschouwd het aanpassen van het model. De licentie strekt zich ook niet uit over het gebruik van het bronbestand, Opdrachtgever heeft geen recht op de verkrijging van dit bestand.


Artikel 15.
Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle door Opdrachtnemer gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Opdrachtnemer met de Opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.